Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

1. Test wielokrotnego wyboru:

I. Obraz Horacego Verneta przedstawiający walki pod Panteonem w czasie „dni czerwcowych” w Paryżu w 1848 r.

1. Falę wystąpień w Europie nazywanych Wiosną Ludów zapoczątkowała
a. Rewolucja lutowa.
b. Rewolucja w Prusach i Austrii.
c. Powstanie węgierskie.
2. Przyczyną wybuchu rewolucji czerwcowej w Paryżu w 1848 r. było:
a. Powołanie rządu tymczasowego z Lajosem Kossuthem.
b. Zamknięcie przez rząd „warsztatów narodowych”.
c. Abdykacja cesarza Ferdynanda I.

II. Wyciąg ze wspomnień Juliusza Falkowskiego zatytułowanych Wspomnienia z roku 1848 i 1849 i opublikowanych w Poznaniu w 1879 r.

3. Politykę prowadzoną przez premiera Arthura Nevilla Chamberlain wobec III Rzeszy w latach 1937 – 1939 nazywa się polityką:
a. Francji.
b. Prusach.
c. Austrii.
4. Pod wpływem rewolucji w Berlinie król Fryderyk Wilhelm IV:
a. Zwołał zgromadzenie narodowe w celu opracowania liberalnej konstytucji, powołał rząd liberalny i wprowadził podstawowe swobody obywatelskie.
b. Zwrócił się do cara Mikołaja I z prośbą o interwencję armii rosyjskiej.
c. Abdykował.

III. Film poświęcony Józefowi Bemowi

5. Józef Bem był:
a. Feldmarszałkiem armii rosyjskiej.
b. Polskim generałem, uczestnikiem powstania listopadowego i naczelnym wodzem powstania węgierskiego 1848 – 1849.
c. Uczestnikiem Wiosny Ludów we Francji.
6. Powstanie węgierskie zostało stłumione w sierpniu 1849 r. przy pomocy:
a. Armii rosyjskiej feldmarszałka Iwana Paskiewicza.
b. Armii francuskiej gen. Louis Eugène Cavaignac.
c. Armii króla Sardynii Karola Alberta.

Pytania podsumowujące

Napisz raport o długości 40 – 50 wierszy na temat: „Propaganda hitlerowska w okresie II wojny światowej”.
Dokonaj pisemnej oceny (100 – 200 słów) propagandy hitlerowskiej w okresie II wojny światowej.

Pytania podsumowujące

1. Napisz raport o długości 40 – 50 wierszy na temat: „Propaganda hitlerowska w okresie II wojny światowej”.

Uczniowie powinni zdefiniować pojęcie „propaganda”, odnieść się do metod wykorzystywanych przez propagandę w okresie II wojny światowej, wskazać osobę kierującą propagandą w III Rzeszy, adresatów tych działań, wydarzenia historyczne, które powodowały nasilenie działań propagandowych, cel działań propagandowych.

Najważniejsze kwestie:

  • Definicja pojęcia „propaganda”.
  • Sposoby i formy manipulowania odbiorcami.
  • Postać Josepha Goebbelsa.
  • Odbiorcy propagandy.
  • Wydarzenia historyczne, które powodowały nasilenie działań propagandowych.
  • Cel działań propagandowych.

2. Dokonaj pisemnej oceny (100 – 200 słów) propagandy hitlerowskiej w okresie II wojny światowej.

Uczniowie powinni odnieść się do skuteczności propagandy hitlerowskiej skierowanej do Polaków i Niemców, postawy odbiorców, skutków działań propagandowych oraz porównać propagandę lat 30. i 40. z „propagandą” współczesną.

Najważniejsze kwestie:

  • Skuteczność propagandy hitlerowskiej skierowanej do Polaków i Niemców.
  • Postawa odbiorców.
  • Skutki działań propagandowych.
  • Porównanie propagandy lat 30. i 40. z „propagandą” współczesną.