Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

1. Test wielokrotnego wyboru:

I. Miasta kominów

1. Spośród wskazanych wynalazków ułatwiających życie w XIX-wiecznym mieście przemysłowym wskaż właściwe:
a. Latarnie gazowe.
b. Centralne ogrzewanie.
c. Tramwaje konne.
d. Tramwaje elektryczne.
e. Kanalizacja.
f. Samochody.
g. Pralka automatyczna.


2. Właściciela rodzinnego warsztatu w Warszawie zajmującego się produkcją i sprzedażą detaliczną wiklinowych koszy zaliczymy do grupy społecznej (wybierz jedną odpowiedź):
a. Burżuazji.
b. Drobnomieszczaństwa.
c. Inteligencji.
d. Proletariatu.


3. Spośród wskazanych niżej haseł wskaż te, które odnieść możemy do pozycji kobiety w XIX-wiecznym społeczeństwie miejskim:
a. Posiadanie pełni praw wyborczych.
b. Możliwość pracy zarobkowej.
c. Wychowanie dzieci i opieka nad domem.
d. Równouprawnienie w dostępie do kierowniczych stanowisk.
e. Równe mężczyznom traktowanie w kwestiach pracy i płacy.


II. Fragment filmu „Ziemia Obiecana”

1. W kontekście zaprezentowanego filmu, mechanizacja produkcji jest zagrożeniem dla robotników ponieważ:
a. Ułatwia pracę, co powoduje rozleniwienie wśród pracowników fabryki.
b. Szerokie wprowadzanie maszyn do produkcji powoduje zmniejszanie liczby etatów w zakładach i wzrost bezrobocia wśród robotników.
c. Używanie maszyn przez niewykwalifikowanych robotników może być przyczyną wypadków przy pracy.
d. Mechanizacja produkcji wpływa na obniżenie jakości produktu.


2. Spośród wymienionych haseł wybierz te, które odnosiły się do ochrony bezpieczeństwa pracy w XIX-wiecznych fabrykach:
a. Inspekcje pracy nadzorujące bezpieczeństwo stanowisk pracy w fabrykach.
b. Odszkodowania dla rodzin robotników zabitych w wypadkach przy pracy.
c. Kontrola wyłącznie właściciela nad bezpieczeństwem w jego fabryce.
d. Brak rent dla pracowników, którzy doznali trwałego okaleczenia przy pracy.


III. Początki ruchu robotniczego

1. O socjalistycznym obliczu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec i Polskiej Partii Socjalistycznej, ale także współczesnych partii lewicowych, decydują następujące postulaty programowe:
a. Równość wszystkich obywateli wobec prawa, bez względu na płeć, pochodzenie i wyznanie.
b. Wprowadzenie religii do szkół.
c. Szerokie ustawodawstwo socjalne.
d. Równouprawnienie kobiet we wszystkich sferach życia.
e. Obrona wartości narodowych i religijnych.


2. W XIX wieku stosunek rządów państw europejskich do socjalistycznych ugrupowań politycznych był:
a. Wrogi – uważano je za organizacje potęgujące napięcia społeczne.
b. Różny, w zależności od państwa i aktualnej sytuacji na wewnętrznej scenie politycznej.
c. Przyjazny – ich postulaty programowe uważano za słuszne.


3. Poparcia partiom robotniczym w XIX wiecznych miastach udzielali przede wszystkim przedstawiciele:
a. Burżuazji – właściciele fabryk dostrzegali problemy trudnego losu robotników i uważali, że należy walczyć o ich prawa.
b. Szlachty – solidaryzowali się oni z walką robotników o równouprawnienie polityczne.
c. Części inteligencji – przedstawiciele tej grupy stawali czasem na czele partii robotniczych i prowadzili działalność oświatową w tym środowisku.
d. Część drobnomieszczaństwa – niektóre problemy robotników były także częścią ich codziennego życia.


Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (ok. 200 słów) charakteryzujący najważniejsze warstwy społeczne zamieszkujące XIX-wieczne miasta przemysłowe i przyczyny konfliktu między nimi.
2. Dokonaj, w formie raportu zawierającego ok. 200 słów, analizy porównawczej programów XIX-wiecznych partii robotniczych i znanej ci współczesnej partii lewicowej. Wskaż elementy wspólne wybranych przez ciebie programów politycznych dawniej i dziś.

Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (ok. 200 słów) charakteryzujący najważniejsze warstwy społeczne zamieszkujące XIX-wieczne miasta przemysłowe i przyczyny konfliktu między nimi.

Uczniowie powinni krótko scharakteryzować sytuację ekonomiczną i warunki życia poszczególnych warstw społecznych, typowych dla miasta industrialnego w XIX wieku: burżuazji, inteligencji, drobnomieszczaństwa i robotników, dostrzegając w kontrastach między ich położeniem genezę konfliktów i rewolucji społecznych. Najważniejsze kwestie:

  • Geneza wykształcenia się poszczególnych warstw społeczeństwa miejskiego.
  • Różnice w dostępie do swobód i praw obywatelskich, w zależności od pochodzenia społecznego.
  • Różnice w sytuacji politycznej i ekonomicznej, jako zarzewie konfliktów społecznych.
  • Upośledzenie polityczne i ekonomiczne robotników, jako czynnik powstawania pierwszych partii robotniczych.
  • Kontrasty społeczne i ekonomiczne przyczyną wykształcania się ideologii radykalnych, takich jak komunizm.

2. Dokonaj, w formie raportu zawierającego ok. 200 słów, analizy porównawczej programów XIX-wiecznych partii robotniczych i znanej ci współczesnej partii lewicowej. Wskaż elementy wspólne wybranych przez ciebie programów politycznych dawniej i dziś.

Uczniowie powinni dokonać krótkiej charakterystyki znanych mu programów partii robotniczych w XIX wieku oraz wybranego współczesnego ugrupowania lewicowego. Następnie porównując kolejne postulaty polityczne, ekonomiczne i społeczne, powinni wypowiedzieć się na temat podobieństw i różnic w dążeniach partii lewicowych w XIX wieku i współcześnie. Najważniejsze kwestie:

  • Charakterystyka programu politycznego ruchu robotniczego w XIX wieku.
  • Charakterystyka wybranej współczesnej partii lewicowej.
  • Żądania ruchu robotniczego w XIX wieku dotyczące swobód obywatelskich oraz praw socjalnych i realizacja tych postulatów we współczesnych systemach demokratycznych.
  • Niezrealizowane we wszystkich państwach europejskich, a ponawiane przez współczesne partie lewicowe postulaty dotyczące równouprawnienia obywateli.
  • Punkty programów socjalistycznych partii w XIX wieku i ich współczesnych spadkobierców, które wzbudzają kontrowersje w aktualnej dyskusji politycznej.