Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

I. Fragment artykułu Sławomira Kalembka, „Emigracje polityczne w powiedeńskiej Europie”.

1. Wśród podanych niżej, wskaż zdania prawdziwe:
a. Emigranci polityczni we wszystkich krajach Europy spotykali się z ciepłym przyjęciem i pomocą lokalnych rządów.
b. Nie we wszystkich państwach Europy emigranci mogli prowadzić swobodną działalność polityczną.
c. Sytuacja finansowa emigrantów była dobra dzięki odszkodowaniom, jakie wypłacał im rząd rosyjski za utracony w kraju majątek.
d. Emigranci stworzyli wiele organizacji i partii politycznych, odwołujących się do różnych ideologii: od konserwatyzmu po socjalizm.

2. Określ grupy społeczne, które zmuszane były do emigrowania z rodzinnych krajów w XIX wieku:
a. Politycy prowadzący działalność patriotyczną uznawaną za nielegalną.
b. Żołnierze biorący udział w walce z siłami zbrojnymi legalnych władz.
c. Osoby oskarżone o przestępstwa gospodarcze.
d. Osoby głoszące poglądy niebezpieczne dla państwa z punktu widzenia rządu.


II. Kierunki polskiej emigracji politycznej w XIX wieku.

1. Spośród wskazanych krajów wybierz te, które były celem polskich emigrantów w XIX wieku:
a. Francja.
b. Dania.
c. Monarchia Habsburgów.
d. Hiszpania.
e. Anglia.
f. Szwajcaria.

2. Spośród krajów, jakie nie przyjmowały polskich emigrantów wymienić można:
a. Państwa pozostające pod rządami Habsburgów (Cesarstwo Austriackie, księstwa północnych Włoch), ze względu na ich wyjątkowo konserwatywny charakter i politykę realizowania założeń Świętego Przymierza.
b. Szwajcarię - ze względu na górzysty krajobraz i trudność w podróżowaniu po tym państwie.
c. Niemcy - ze względu na udział tego państwa w Świętym Przymierzu i rozbiorach Polski.
d. Stany Zjednoczone - ze względu na zbyt duży koszt podróży.


III. Obraz „Polscy emigranci 1830 r.” nieznanego autora.

1. Wydarzenia, jakie wpływały na solidaryzowanie się społeczeństw niektórych państw Europy z walką Polaków i ich ciepłe przyjęcie na Zachodzie kontynentu to:
a. Rewolucja Lipcowa we Francji.
b. Fala głodu jaka przetoczyła się przez Europę w 1930 r.
c. Rewolucja sierpniowo-wrześniowa w Belgii.
d. Hiszpańska wojna narodowowyzwoleńcza z Francja Napoleona.

2. Polacy byli witani przyjaźnie przez społeczeństwa Europy Zachodniej ponieważ:
a. Polscy żołnierze uchodzili za wyjątkowo przystojnych.
b. Wielu Europejczyków solidaryzowało się z ideami, za jakie walczyli Polacy – demokratyzmem i wolnością.
c. Sympatię budziła nierówna ale bohaterska walka słabszego narodu polskiego z potęga państwa rosyjskich carów.


IV. Polonez As-dur Fryderyka Szopena.

1. Fryderyk Szopen stał się politycznym emigrantem i wystąpił o azyl we Francji, ponieważ (wybierz jedną odpowiedź):
a. Brał udział w powstaniu listopadowym, za co został skazany na wygnanie.
b. Wyjechał z Polski przed powstaniem, ale nie mógł tam wrócić z powodu represji wprowadzonych przez rząd rosyjski.
c. Życie i praca we Francji wiązały się z większym prestiżem dla artysty.

2. Spośród form muzycznych wykorzystywanych przez Szopena wskaż te, których typowo polski charakter powodował, że muzyka tego kompozytora miała charakter patriotyczny i narodowy:
a. Mazurki.
b. Sonaty.
c. Polonezy.
d. Improwizacje.
e. Preludia.


Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (200-300 słów) na temat znaczenia dla narodów pozbawionych własnego państwa twórczości artystycznej o charakterze patriotycznym. Podaj przykłady historyczne, oraz takie, które odnoszą się do współczesności.
2. Przygotuj raport o współczesnej mniejszości narodowej w Europie prowadzącej walkę o polityczne usamodzielnienie się. Uwzględnij następujące aspekty problemu: a. Przyczyny separatyzmu b. Metody prowadzenia walki c. Znaczenie dla tej walki działalności politycznej i propagandowej prowadzonej na arenie międzynarodowej.

Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (200-300 słów) na temat znaczenia dla narodów pozbawionych własnego państwa twórczości artystycznej o charakterze patriotycznym. Podaj przykłady historyczne, oraz takie, które odnoszą się do współczesności.

Najważniejsze kwestie:

  • Rola sztuki o charakterze patriotycznym w kształtowaniu świadomości narodowej.
  • Rola sztuki i działalności publicznej jej twórców w nagłaśnianiu problemów politycznych i społecznych.
  • Przykłady: znaczenie podtrzymywania hermetycznego charakteru sztuki i tradycji dla utrzymania świadomości odrębności narodu żydowskiego żyjącego w diasporze.

2. Przygotuj raport o współczesnej mniejszości narodowej w Europie prowadzącej walkę o polityczne usamodzielnienie się. Uwzględnij następujące aspekty problemu: a. przyczyny separatyzmu b. Metody prowadzenia walki c. Znaczenie dla tej walki działalności politycznej i propagandowej prowadzonej na arenie międzynarodowej.

Najważniejsze kwestie:

  • Określenie rodowodu historycznego wybranej mniejszości narodowej i jej aktualnej sytuacji politycznej i społecznej.
  • Omówienie argumentów uzasadniających jej dążenia niepodległościowe.
  • Opisanie metod, jakimi prowadzi walkę o swobody narodowe i polityczne.
  • Krótkie scharakteryzowanie stosunku europejskiej opinii publicznej do tego zagadnienia (na podstawie artykułów prasowych, internetowych, wypowiedzi na forach).

Przykładowe separatyzmy do jakich ustosunkować mogą się uczniowie: problem Ulsteru, Czeczeni, Hiszpanii (Katalonii, Galicji, Kraju Basków).