Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

1. Test wielokrotnego wyboru:

I. Artykuł pochodzący z pisma „WRN” wydawanego w Warszawie w latach 1940 – 1944 przez Polską Partię Socjalistyczną Wolność – Równość – Niepodległość

1. Polskojęzyczną prasę wydawaną przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie zwano najczęściej:
a. Gadzinówką.
b. Lokalną.
c. Codzienną.
2. Gen. Władysław Sikorski w latach 1939 – 1943 był:
a. Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Premierem rządu polskiego i Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych.
c. Premierem Wielkiej Brytanii.

II. Niemiecki plakat propagandowy „Anglio! Twoje dzieło!”

3. Politykę prowadzoną przez premiera Arthura Nevilla Chamberlain wobec III Rzeszy w latach 1937 – 1939 nazywa się polityką:
a. Otwartych drzwi.
b. Apartheidu.
c. Appeasementu.
4. Plakat „Anglio! Twoje dzieło!”:
a. Informował o przebiegu bitwy powietrznej o Anglię (8 sierpnia – 31 października 1940 r.).
b. Pokazywał Polakom, jak tragiczne są skutki odrzucenia propozycji współpracy z III Rzeszą.
c. Powstał na zamówienie rządu polskiego w Londynie.

III. Przemówienie Josepha Goebbelsa wygłoszone 18 lutego 1943 r. w Sportpalast w Berlinie skierowane do członków partii nazistowskiej

5. Joseph Goebbels w latach 1933 – 1945 był:
a. Ministrem propagandy, oświecenia publicznego i informacji.
b. Spraw zagranicznych.
c. Szefem SS i Gestapo.
6. Na początku 1943 r. J. Goebbels zaczął przygotowywać naród niemiecki do wojny totalnej ponieważ:
a. Rozpoczęła się wojna na Pacyfiku.
b. Niemcy wsparli działania Włochów w Afryce wysyłając Afrika Korps pod dowództwem Erwina Rommla.
c. Niemcy ponieśli pierwszą porażkę w bitwie pod Stalingradem.

Pytania podsumowujące

1. Napisz raport o długości 40 – 50 wierszy na temat: „Propaganda hitlerowska w okresie II wojny światowej”.
2. Dokonaj pisemnej oceny (100 – 200 słów) propagandy hitlerowskiej w okresie II wojny światowej.

Pytania podsumowujące

1. Napisz raport o długości 40 – 50 wierszy na temat: „Propaganda hitlerowska w okresie II wojny światowej”.

Uczniowie powinni zdefiniować pojęcie „propaganda”, odnieść się do metod wykorzystywanych przez propagandę w okresie II wojny światowej, wskazać osobę kierującą propagandą w III Rzeszy, adresatów tych działań, wydarzenia historyczne, które powodowały nasilenie działań propagandowych, cel działań propagandowych.

Najważniejsze kwestie:

  • Definicja pojęcia „propaganda”.
  • Sposoby i formy manipulowania odbiorcami.
  • Postać Josepha Goebbelsa.
  • Odbiorcy propagandy.
  • Wydarzenia historyczne, które powodowały nasilenie działań propagandowych.
  • Cel działań propagandowych.

2. Dokonaj pisemnej oceny (100 – 200 słów) propagandy hitlerowskiej w okresie II wojny światowej.

Uczniowie powinni odnieść się do skuteczności propagandy hitlerowskiej skierowanej do Polaków i Niemców, postawy odbiorców, skutków działań propagandowych oraz porównać propagandę lat 30. i 40. z „propagandą” współczesną.

Najważniejsze kwestie:

  • Skuteczność propagandy hitlerowskiej skierowanej do Polaków i Niemców.
  • Postawa odbiorców.
  • Skutki działań propagandowych.
  • Porównanie propagandy lat 30. i 40. z „propagandą” współczesną.