Teacher | Student
Originally produced in: Polska
Also available in: en

Bibliography and Webgraphy

  • Grot Zdzisław, Życie i działalność Karola Libelta (1807-1875), Poznań 1977.
  • Galos Adam, Karol Libelt, [W:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.
  • Jakóbczyk Witold, Przetrwać na Wartą 1815-1914, 55, część cyklu "Dzieje narodu i państwa polskiego", Warszawa 1989.
  • Żychowski Marian, Generał klęski Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1965.
  • http://literat.ug.edu.pl/jez/013.htm memories of Joseph Wysocki.
  • http://literat.ug.edu.pl/jez/014.htm memories of Henry Dembiński.

Teacher Bibliography and Webgraphy

Baszkiewicz Jan, Historia Francji, Wrocław 2008.

Chudzikowska Jadwiga, Generał Bem, Warszawa 1990.

Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, Historia Niemiec, Wrocław 1990.

Dautry J., Historia rewolucji i kontrrewolucji we Francji w latach 1848 – 1851, Łódź 1950.

Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815 – 1849, red. W. Zajewski, Warszawa 1991.

Felczak Wacław, Historia Węgier, Wrocław 1983.

Fischer E., Rok 1848 w Austrii, Warszawa 1981.

Gierowski Józef Andrzej, Historia Włoch, Wrocław 2003.

Grodziski Stanisław, Franciszek Józef I, Wrocław 1983.

Herre F., Metternich, Warszawa 1996.

Hugo Wiktor, Nędznicy, t. 1- 4, Warszawa 1999.

Jakóbczyk Witold, Niemcy 1815 – 1919 między partykularyzmem a federalizmem, Warszawa 1984.

Kalemba Sławomir, Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.

Kan S. B., Rewolucja 1848 roku w Austrii i Niemczech, Warszawa 1952.

Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1998.

Kieniewicz Stefan, Polska w XIX w., [W:] Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1977.

Kizwalter Tomasz, Historia Powszechna wiek XIX, Warszawa 2007.

Krasuski Jerzy, Historia Niemiec, Wrocław 2008.

Paluszyński Tomasz, Historia Niemiec i państw niemieckich: zarys dziejów politycznych, Poznań 2006.

Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. S. Kieniewicza, Warszawa 1982.

Rezler Marek, Wielkopolska Wiosna Ludów 1848, zarys dziejów militarnych, Poznań 1993.

Szelągowska Grażyna, Historia - dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870, Warszawa 1995.

Wandycz Piotr, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795 – 1918, Warszawa 1994.

Wąsicki J., Związek Niemiecki i druga Rzesza niemiecka 1848 – 1914, Poznań 1989.

Wąsicki J., Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815 – 1848, Poznań 1986.

Wąsowicz M., Między tronem, giełdą i barykadą. Francja 1830 – 1848, Warszawa 1994.

Wawrykowa Maria, Dzieje Niemiec 1789 – 1870, Warszawa 1980.

Wawrykowa Maria, Między pierwszą a drugą Rzeszą, Warszawa 1972.

Wereszycki Henryk, Historia Austrii, Wrocław 1986.

Wic Władysław, Rok 1848 Wiosna Ludów w Galicji: zbiór studiów, Kraków 1999.

Zgórniak Marian, Za Waszą i naszą wolność. Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów 1848-1849, [W:] Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, t. III, zeszyt 48, Warszawa1987.

Ziegler G., Paryż i jego rewolucje, Warszawa 1972.

Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006.

Żywczyński Mieczysław, Włochy nowożytne 1796 – 1945, Warszawa 1971.

Other sources

Les Misérables (1995). Film w reżyserii Claude Lelouch.

Les Misérables (1998). Film w reżyserii Billie August.