Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Streszczenie

Migracja – stała lub chwilowa zmiana miejsca pobytu. Przemieszczania się ludności jest zjawiskiem naturalnym i występowało we wszystkich epokach historycznych. Nasilenie się migracji nastąpiło w XIX i XX wieku i było głównie spowodowane złą sytuacją materialną w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacją polityczną w miejscu zamieszkania (migracje polityczne). Wśród form migracji można wyróżnić emigrację – wyjazd, imigrację – przyjazd, uchodźstwo – ucieczka, ewakuacja - zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia, repatriacja - powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo, przesiedlenie - przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy, deportacja - przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice.

Masowa imigracja ludności do USA zaczęła się w początkach XIX wieku i trwa po dzień dzisiejszy. Mimo to można wyróżnić okresy zwiększonego napływu ludności. Okres wzmożonego napływu imigrantów do Stanów Zjednoczonych przypadł na lata 80. i 90. XIX w. Łącznie w latach 1865 – 1914 do Ameryki przybyło 25 mln emigrantów. W latach 1915-1925 władze stopniowo wprowadzały ograniczenia imigracyjne, zmniejszając w 1926 r. liczbę wjeżdżających do ok. 150 tys. osób rocznie. Restrykcyjna polityka imigracyjna, została złagodzona w 1948 r. przez wprowadzenie pewnych udogodnień dla uchodźców wojennych. W 1965 r. system kwotowy został wyparty przez wieloaspektowy system preferencji. Kolejny wzrost imigracji nastąpił w latach 80. i 90. XX w., utrzymując się po dziś dzień.

Materiały dla uczniów zostały dobrane tak, aby umożliwić im poznanie przyczyn emigracji, pochodzenia ludności imigrującej do Stanów Zjednoczonych, etapów napływu imigrantów z Europy do USA w XIX i na początku XX wieku, życia codziennego imigrantów.

Założenia pojęciowe

  • Uczeń będzie umiał zdefiniować pojęcie „migracja”.
  • Uczeń rozwinie wiedzę na temat przyczyn imigracji Europejczyków do Stanów Zjednoczonych.
  • Uczeń pozna strukturę narodowościową ludności imigrującej do Stanów Zjednoczonych.
  • Uczeń pozna etapy napływu imigrantów z Europy do USA w XIX i XX w.
  • Uczeń pozna realia życia codziennego imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

Założenia i umiejętności metodologiczne

  • Uczeń będzie umiał scharakteryzować związek przyczynowo – skutkowy między warunkami życia w Europie a falą imigracji do Stanów Zjednoczonych w latach 1865 – 1914.
  • Uczeń będzie umiał opisać warunki życia osadników w Stanach Zjednoczonych.
  • Uczeń będzie umiał omówić strukturę narodowościową imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

Sugestie dotyczące ćwiczeń

Uczniom podzielonym na 3 grupy, można zaproponować obejrzenie fragmentów filmu Titanic (1997) w reżyserii Jamesa Camerona. Titanic 14/15 kwietnia 1912 r., podczas swojego dziewiczego rejsu na trasie Southampton-Cherbourg-Queenstown-Nowy Jork, zderzył się z górą lodową i zatonął. Film pokazuje m.in. trzy różne warstwy społeczne i warunki w jakich ich przedstawiciele podróżowali do Ameryki. Uczniom w grupie pierwszej należy zaproponować opisanie warunków podróżowania w klasie pierwszej (najzamożniejsi pasażerowie), grupie drugiej – klasa druga (średnio zamożni), a grupie trzeciej –klasa trzecia (najbiedniejsi pasażerowie). W ramach zadania uczniowie powinni zapoznać się z historią Titanica – jego budową, przebiegiem rejsu, katastrofą i liczbą ofiar oraz historią siostrzanych jednostek (Olimpic i Gigantic).

Sugestie dotyczące oceny

Uwzględniając indywidualne kryteria i metody oceniania pracy uczniów przez każdego nauczyciela, w przypadku zaproponowanych ćwiczeń należy weryfikacji poddać przede wszystkim:

  • Umiejętność powiązania zdobytych informacji z wiedzą na temat imigracji ludności europejskiej do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku.
  • Umiejętność konstruowania wypowiedzi.