Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

I. Wyciąg ze wspomnień Ignacego Balińskiego zatytułowanych Wspomnienia o Warszawie, opublikowanych w Warszawie w 1987 r.

1. Ignacy Baliński w swoich wspomnieniach opisał:
a. Kraków.
b. Łódź.
c. Warszawa.
2. Sklepy dla zamożnych klientów w XIX – wiecznej Warszawie mieściły się na ulicach:
a. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Marszałkowska.
b. Nalewek.
c. Żelaznej Bramy i plac Kercelego.

II. Ilustracja prezentująca spacerowy strój kobiecy z lat 80. Ilustracja przedstawiająca balowy strój kobiecy z lat 80

3. Od lat 70. XIX wieku elementem kobiecego stroju stały się:
a. Wysokie i ciężkie peruki.
b. Turniury.
c. Spódnice i żakiety.
4. Kobiety uzyskiwały talię „osy” stosując:
a. Gorsety.
b. Krynoliny.
c. Paski.

III. Mapa Rozwój sieci kolejowej na ziemiach polskich w XIX wieku

5. Sieć kolejowa w drugiej połowie XIX wieku najlepiej rozwinęła się na ziemiach polskich pod zaborem:
a. Rosyjskim.
b. Austriackim.
c. Pruskim.
6. Ośrodek przemysłu włókienniczego na ziemiach polskich to:
a. Warszawa.
b. Łódź.
c. Wrocław.

Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (200 – 250 słów) charakteryzujący zależność między reformami agrarnymi, rozwojem przemysłu i kolei żelaznej a rozwojem miast na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
2. Napisz esej (około 150 słów) charakteryzujący grupy społeczne jakie wykształciły się w społeczeństwie polskim w II połowie XIX wieku.

Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (200 – 250 słów) charakteryzujący zależność między reformami agrarnymi, rozwojem przemysłu i kolei żelaznej a rozwojem miast na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.

Uczniowie powinni omówić skutki reform agrarnych jakie przeprowadziły rządy państw zaborczych na ziemiach polskich, wskazać rodzaje przemysłu jakie rozwijały się na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku i ich główne ośrodki, omówić rozwój sieci kolejowej, wskazać różnice w rozwoju sieci kolejowej między poszczególnymi zaborami i wyjaśnić ich przyczynę, podkreślić że wszystkie te czynniki prowadziły do rozwoju miast.

Najważniejsze kwestie:

  • Skutki reform agrarnych jakie przeprowadziły rządy państw zaborczych na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
  • Rodzaje przemysłu jaki rozwijał się na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
  • Główne ośrodki przemysłowe.
  • Rozwój sieci kolejowej na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
  • Przyczyny różnic w rozwoju sieci kolejowej między poszczególnymi zaborami.

2. Napisz esej (około 150 słów) charakteryzujący grupy społeczne jakie wykształciły się w społeczeństwie polskim w II połowie XIX wieku.

Uczniowie powinni wskazać przyczyny wykształcenia się burżuazji, inteligencji, drobnomieszczaństwa i robotników, omówić różnice w poziomie życia (z uwzględnieniem mody), omówić różnice w sposobie zarobkowania, omówić różnice wyznaniowo – narodowościowe ludności miast polskich w XIX wieku.

Najważniejsze kwestie:

  • Przyczyny wykształcenia się burżuazji, inteligencji, drobnomieszczaństwa i robotników.
  • Różnice w poziomie życia z uwzględnieniem mody.
  • Różnice w sposobie zarobkowania.
  • Różnice wyznaniowo – narodowościowe ludności miast polskich w XIX wieku.