Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Poziom wg program nauczania

2 klasa gimnazjum, historia: Czasy nowożytne, wiek XIX. Problemy demograficzne, gospodarcze i społeczne w XIX wieku. Przemiany w kulturze w XIX wieku (15 lat). Polski

Streszczenie

Urbanizacja (łac. urbanus -miejski), to proces wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia (bądź udziału ludności żyjącej wg miejskich wzorów). Urbanizacja ściśle wiąże się nierozerwalnie ze zmianami o charakterze społecznym i kulturalnym i rozpowszechnianiem się tzw. miejskiego stylu życia. Miasta już od starożytności pełniły następujące funkcje: administracyjne, komunikacyjne, obronne, turystyczno-wypoczynkowe, religijne miejsca kultu. Masowy proces rozwoju miast miał miejsce dopiero w okresie rewolucji przemysłowej. Transformacja od produkcji rzemieślniczej do produkcji opartej na manufakturach zatrudniających tysiące rąk do pracy zapewniła znaczny popyt na zasoby siły roboczej, która przede wszystkim napływała z terenów wiejskich. W XIX wieku na kontynencie europejskim urbanizacja zachodziła bardzo intensywnie, zwolnienie tego procesu miało miejsce dopiero na przełomie XIX i XX wieku.

W wieku XIX w dziejach miast europejskich zaszły przemiany związane z rozwojem nowoczesnej cywilizacji i przekształceniami prawno-ustrojowymi. Na ziemiach polskich, w warunkach bardzo niekorzystnych z powodu braku własnego państwa i podziałów politycznych wynikających z rozbiorów, a zmodyfikowanych w 1815 r. podczas kongresu wiedeńskiego zachodziło wiele zmian. Większość ziem Rzeczypospolitej wcielonych do Prus, Austrii i Rosji zostało podporządkowanych systemom prawnym i polityce państw zaborczych. Jedynie Królestwo Polskie uzyskało znaczny zakres samodzielności, ograniczonej po upadku powstania listopadowego, a ostatecznie po upadku powstania styczniowego. W II połowie XIX w. typowym zjawiskiem była szybka koncentracja ludności w miastach. Głównymi czynnikami przemian były: rozwój przemysłu, zmiany w systemie komunikacji (rozwój kolei żelaznej), rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej (w miastach – urządzenia komunalne), nowe metody budownictwa. Dawna sieć miejska ulegała modyfikacji, powstawały nowe – głównie przemysłowe – ośrodki, rozwijały się i przekształcały miasta historyczne. Dla tej fazy rozwoju dużych ośrodków miejskich na ziemiach polskich typowa była koncentracja zabudowy mieszkalnej i przemysłowej, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, co prowadziło do pogarszania się warunków życia mieszkańców. Rozwój miast i nowoczesnego kapitalizmu spowodowały też zasadniczą przebudowę struktury społecznej. Przebieg tego procesu i jego konsekwencje uwidoczniły się w większych ośrodkach miejskich. Typowe dla społeczeństw industrialnych grupy społeczne – burżuazja, inteligencja, drobnomieszczaństwo oraz klasa robotnicza miały różną w zależności od zaboru, liczebność, skład, siłę ekonomiczną i prestiż społeczny. Miasta na ziemiach polskich charakteryzowały się różnorakim składem wyznaniowo-narodowościowym mieszkańców. Najliczniejszą – po Polakach – grupą ludności miejskiej byli Żydzi. Na centralnych i wschodnich ziemiach polskich stanowili znaczną część mieszkańców miast (w Warszawie i Łodzi około 30%, w mniejszych miastach nawet 50%). Ludność niemiecka była najliczniejsza w miastach zaboru pruskiego. W pozostałych dzielnicach skupili się tylko w niektórych miastach ( w okręgu łódzkim w końcu XIX w. Niemcy stanowili około 20%). Natomiast Rosjanie stanowili niecałe 3 % ludności Królestwa Polskiego.

Założenia pojęciowe

  • Uczeń rozwinie wiedzę na temat rozwoju przemysłu na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
  • Uczeń rozwinie wiedzę na temat rozwoju sieci kolejowej na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
  • Uczeń rozwinie wiedzę na temat przeobrażeń społecznych, które zaszły w miastach w XIX wieku.
  • Uczeń pozna warunki życia w miastach na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.

Założenia i umiejętności metodologiczne

  • Uczeń będzie potrafił wskazać na mapie duże miasta pełniące rolę ośrodków przemysłowych na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
  • Uczeń będzie potrafił wyjaśnić przyczynę nierównomiernego rozwoju sieci kolejowej na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku.
  • Uczeń będzie potrafił scharakteryzować różnice w poziomie życia (z uwzględnieniem mody) i sposobie zarobkowania między burżuazją, inteligencją, drobnomieszczaństwem i robotnikami.

Sugestie dotyczące ćwiczeń

W II połowie XIX wieku na ziemiach polskich wraz z procesem industrializacji wzrastała liczba robotników, a to z kolei spowodowało rozwój ruchu socjalistycznego, w którym wyodrębniły się 2 nurty. Uczniowie podzieleni na dwie grupy zanalizują program Międzynarodowej Socjalno – Rewolucyjnej Partii „Proletariat” z 1882 r. kierowanej przez Ludwika Waryńskiego i program Polskiej Partii Socjalistycznej z 1892 r. zwany „programem paryskim”. Na podstawie tych tekstów uczniowie porównają ocenę walki narodowej i powstań narodowych dokonaną przez te dwie partie, porównają zaproponowane w programach metody walki, porównają stanowisko wobec uwłaszczenia oraz prezentowaną wizję Polski.

Sugestie dotyczące oceny

Biorąc pod uwagę indywidualne kryteria i metody oceniania pracy uczniów przez każdego nauczyciela, w przypadku zaproponowanego ćwiczenia, ocenie należy poddać przede wszystkim:

  • Umiejętność powiązania zdobytej wiedzy wynikającej z analizy tekstów źródłowych z wiedzą na temat rewolucji przemysłowej, rozwoju miast i kształtowania się w XIX w. nowej grupy społecznej jaką byli robotnicy.
  • Umiejętność wyszukiwania informacji na określony temat.
  • Umiejętność konstruowania wypowiedzi i prezentowania zdobytej wiedzy.

Dalsze informacje i interdyscyplinarność

http://www.buw.uw.edu.pl/wystawy/modameska/spis_tresci.html - moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/wystawa/index.html - moda kobieca w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

http://www.kajani.pl/Ryciny.html - zdjęcia ubiorów z pism kobiecych XVIII – XX wiek.