Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Poziom wg program nauczania

3 klasa gimnazjum, historia, „Powstania narodowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej”/„Europa i świat w XIX w.” (15-16 lat), PL. Polski

Streszczenie

Emigracja polityczna była zjawiskiem typowym dla XIX-wiecznej Europy. Kongres Wiedeński w 1815 r. na nowo zorganizował mapę polityczną kontynentu po chaosie epoki napoleońskiej. Wiele narodów, jak Polacy, pozbawionych zostało własnych, niepodległych państw. Inne, podporządkowane konserwatywnym monarchiom Świętego Przymierza, podnosiły się systematycznie do walki w imię ideałów demokratyzmu i równości społecznej. Bojownicy i działacze tych ruchów, represjonowani we własnych państwach, często wybierali emigrację, aby z daleka od ojczyzny kontynuować walkę w imię swoich idei. Wysiłek polityków, twórczość artystów, słowa poetów pozwalały krajom i narodom trwać, nawet kiedy nazwy ich państw znikały ze stron oficjalnych podręczników.

Materiały pt. „Polska emigracja polityczna w XIX wieku” wykorzystane mogą być przy realizacji tematów zarówno z zakresu historii Polski, jak i przemian polityczno-społecznych w Europie po Kongresie Wiedeńskim. Celowym przy tym wydawałoby się zwrócenie uwagi na ponadczasowość zjawiska emigracji politycznej i prześladowań ludzi, także współcześnie, ze względu na ich przekonania i głoszone poglądy. Materiały zostały skomponowane w ten sposób, aby historię polskich emigrantów, nie tylko popowstaniowych, ukazać na tle analogicznych ruchów w całej Europie, wynikających z anachronicznego (wobec przemian, jakie zapoczątkowała w świadomości społeczeństw Europy Rewolucja Francuska) porządku społeczno-politycznego ustalonego przez Kongres Wiedeński. Zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie różnorodności oblicza politycznego samego środowiska uchodźców, ale też na recepcję tego ruchu wśród społeczeństw poszczególnych państw kontynentu i zbieżność celów walki emigrantów politycznych różnych narodowości. Oprócz politycznych celów ich działalności, starano się zwrócić uwagę na niektóre aspekty codziennej egzystencji na wygnaniu. Za kwestię ważną uznano także ukazanie znaczenia twórczości artystycznej emigrantów, dla propagowania celów walki całego środowiska wśród międzynarodowej opinii publicznej.

Założenia pojęciowe

 • Uczeń rozumie i samodzielnie definiuje pojęcia takie jak: emigracja polityczna, represje polityczne, azyl polityczny, demokratyzm.
 • Uczeń rozumie przyczyny ruchów narodowowyzwoleńczych i genezę zjawiska emigracji politycznej w Europie po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r.
 • Uczeń rozumie znaczenie działalności publicystycznej, literackiej, artystycznej emigrantów dla sprawy ich kraju na arenie międzynarodowej, jak i budowy świadomości narodowej społeczeństw.
 • Uczeń potrafi wskazać analogie pomiędzy celami walki Polaków, a innymi rewolucjami europejskimi w XIX wieku.

Założenia i umiejętności metodologiczne

 • Uczeń rozwija umiejętność odczytywania na podstawie mapy (i jej legendy) podstawowych faktów historycznych.
 • Analizując ikonografię, uczeń potrafi wyciągać wnioski dotyczące przedstawionych faktów, a uzupełniając to ogólną wiedzą, formułuje wnioski o szerszych zjawiskach i procesach historycznych.
 • Uczeń czyta ze zrozumieniem tekst o charakterze naukowym, gromadząc przy tym wiedzę dostosowaną do własnego poziomu nauczania.
 • Uczeń interpretuje utwory artystyczne pod kątem ich przesłania politycznego i propagandowego.
 • Zdobytą wiedzę z zakresu historii XIX wieku uczeń wykorzystuje do formułowania sądów i opinii o analogicznych zjawiskach społecznych i politycznych w otaczającej go rzeczywistości.

Sugestie dotyczące ćwiczeń

Ćwiczenia budowane na podstawie zaprezentowanych materiałów powinny mieć na celu zrozumienie przez uczniów analogii pomiędzy zjawiskiem emigracji politycznej Polaków (i nie tylko) w XIX wieku, a współczesnymi problemami osób prześladowanych w swoich krajach za poglądy polityczne. Równie istotne wydaje się być zaproponowanie uczniom zadań, które uświadomią im, że zarówno w XIX wieku, jak i współcześnie, istnieją nurty literatury, poezji, muzyki, których autorzy angażują się politycznie, swoje poglądy ujawniając i propagując za pośrednictwem sztuki. Przykładowe zadania (możliwe do przeprowadzenia w grupach i indywidualnie):

 1. Zastanów się nad wartościami, jakie w kontekście walki Polaków o niepodległość, przekazywał w swoich utworach Fryderyk Szopen. Wskaż wśród współczesnych wykonawców muzyki popularnej postaci także zaangażowane politycznie. O co prowadzą oni walkę? W jakie problemy (polityka, ekologia, równouprawnienie) angażują się najczęściej?
 2. We współczesnym świecie wskazać możemy wiele przykładów państw, które nie respektują prawa swoich obywateli do wolnego głoszenia poglądów. Są również takie, które zabraniają części ludności zamieszkującej ich granice odłączenia się i stworzenia własnego państwa. Mieszkańcy tych państw często zmuszeni są do emigracji i prowadzenia walki o swoje idee poza granicami ojczyzny.
  • Stwórz krótki raport o państwie represjonującym opozycję polityczną.
  • Prześledź kierunki emigracji politycznej prześladowanych działaczy politycznych tych krajów.
  • Zastanów się nad elementami, które upodabniają to środowisko emigracyjne (jego cele, metody prowadzenia działalności) do polskich emigrantów w XIX wieku.

Sugestie dotyczące oceny

Ocenie powinien podlegać zarówno stopień opanowania umiejętności wymienionych w założeniach pojęciowych i metodologicznych, jak i zdolność do łączenia pozyskanej wiedzy z zakresu historii emigrantów w XIX wieku, z analogicznymi zjawiskami we współczesnym świecie.

Dalsze informacje i interdyscyplinarność

http://www.emigrantletters.com/PL/output.asp?CategoryID=6605 - strona poświęcona historiom emigrantów zawartym w zachowanych ich listach (wielojęzyczna).

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=469378&page=subpage&article_id=318349&page_id=13726 – portal edukacyjny, w którym eksperci odpowiadają na pytania – w tym przypadku dotyczące emigracji politycznej.

http://www.heritage.org/research/reports/2006/03/the-real-problem-with-immigration-and-the-real-solution - strona poświęcona współczesnej emigracji, na portalu traktującym o problemach społecznych, przede wszytkim krajów kontynentu amerykańskiego.

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/337/ - artykuł w organie prasowym OECD (OECD Obserwer) komentujący zagadnienie współczesnej emigracji ludności różnych krajów świata do Europy.

http://www.emigrationexpert.co.uk/popular-spots-europe-for-expats.html- portal dotyczący zagadnienia emigracji we współczesnym świecie.

http://www.globalissues.org/article/537/immigration#IntroductionWorldwideImmigrantsStatistics - strona poświęcona współczesnej emigracji, na portalu traktującym o problemach społecznych.

http://www.oecd.org/dataoecd/20/61/2717683.pdf - dokument dotyczący badań prowadzony z ramienia OECD nad problemem współczesnej emigracji na świecie.

http://www.casahistoria.net/emigration.htm - portal o historii emigracji w Europie począwszy od XIX wieku (EN).