Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w:
Dostępne również w: en

1. Polacy – naród zniewolony. Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 22 II 1846 r.

„Polacy! Godzina powstania wybiła – cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta [...]. Wszak wiecie, co się działo i co się ciągle dzieje, kwiat naszej młodzieży gnije w więzieniach, starcy, co wspierali nas radą, oddani bezcześci, księża obrani z wszelkiej powagi, słowem, każdy kto czynem a myślą tylko pragnął żyć, umierać dla Polski, lub zniszczony, lub gnije w więzieniu, lub co chwila jest na to wystawiony. [...] Wydarli nam sławę – zabraniają nam naszego języka – nie pozwalają wyznawać wiary ojców naszych [...], uzbrajają braci przeciw braci – sieją potwarze w najgodniejszych synów Ojczyzny. Bracia! Jeszcze krok tylko, a nie będzie już Polski i ani jednego Polaka – wnuki nasze przeklinać będą pamięci naszej, żeśmy z najpiękniejszej krainy zostawili im tylko gruzy i pustynie – żeśmy lud najbiedniejszy dozwolili okuć w kajdany, że muszą wyznawać obcą wiarę, mówić obcym językiem i być niewolnikami gwałcicieli praw swoich. [...]

Wołają nas wolne narody całej ziemi, ażebyśmy nie dali upaść najświętszej zasadzie narodowości – woła nas Bóg sam, któren od nas kiedyś rachunku żądać będzie. Jest nas dwadzieścia milionów, powstańmy razem jak jeden mąż, a potęgi naszej żadna nie przemoże siła, będzie nam wolność, jakiej dotąd nie było na ziemi, wywalczym sobie skład społeczeństwa, w którym żaden podług i zdolności z dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, a przywilej żaden i pod żadnym kształtem mieć nie będzie miejsca, w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele lub na duszy znajdzie bez upokorzenia niechybną pomoc całego społeczeństwa, w którym ziemia, dzisiaj przez włościan warunkowo tylko posiadana, stanie się bezwarunkową ich własnością, ustaną czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej z bronią w ręku będzie wynagrodzone ziemią z dóbr narodowych. Polacy! Nie znamy odtąd między sobą żadnej różnicy, jesteśmy odtąd braćmi, synami jednej matki Ojczyzny, jednego ojca Boga w niebie! Jego wezwijmy na pomoc, a on pobłogosławi orężowi naszemu i da nam zwycięstwo; ale aby wysłuchać głosów naszych, nie kalajmy się pijaństwem ani rabunkiem, nie plamimy poświęconej broni samowolnością lub morderstwem bezbronnych różnowierców i cudzoziemców, bo nie z ludami, ale z ciemięzcami naszymi bój prowadzimy.

A teraz na znak jedności: przypinamy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę: Przysięgam radą, mową i czynem służyć Ojczyźnie mojej, Polsce! Przysięgam poświęcić jej wszystkie moje widoki osobiste, majątek i życie! [...]

W Krakowie, dnia 22 lutego 1846 r.”

Źródło: Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydany w Krakowie 22 II 1846 r., za: Sobańska-Bondaruk M., Lenard, S.B. (1998). Wiek XIX w źródłach. Wydawnictwo PWN, s. 218-219.

Prezentacja

Polacy od 1795 r. pozbawieni byli niepodległego państwa, a ich ziemie podzieliły między siebie trzy państwa: Austria, Rosja i Prusy. Monarchie te realizowały politykę całkowitej likwidacji polskich dążeń niepodległościowych, tłumiąc brutalnie wszystkie przejawy polskości – w języku, religii, kulturze. Polacy w ciągu XIX wieku kilka razy podejmowali próby walki o odzyskanie wolnego państwa, zawsze jednak zakończone klęską. W 1846 r. w Krakowie wybuchło drugie już powstanie narodowe pod hasłami walki o suwerenność i równość społeczną. Tym razem władze austriackie (którym podlegał region Małopolski z Krakowem) wykorzystały konflikt narastający między tamtejszą szlachtą a chłopami – pozbawionymi prawa do ziemi i zmuszanymi do pracy na rzecz polskich panów. W Galicji doszło, zamiast do powstania narodowego, do rzezi polskiej szlachty przeprowadzonej rękoma zbuntowanych chłopów. Mimo wszystko, Powstanie Krakowskie było pierwszym ze zrywów narodowowyzwoleńczych, jakie pod tymi samymi hasłami miały się przetoczyć przez Europę w ciągu kilku kolejnych lat.

Trudniejsze słowa z tekstu:

Potwarz – oszczerstwo, niesłuszne oskarżenie.

Włościanin – inaczej: chłop.

Pytania

 1. Jakie oskarżenia stawiają autorzy Manifestu władzom państw zaborczych?
 2. W jaki sposób Manifest zachęca chłopów do wzięcia udziału w powstaniu?
 3. W jaki sposób, według słów Manifestu, miało być zorganizowane społeczeństwo w odzyskanej, wolnej Polsce?

Pokaż nauczycieli w celu znalezienia odpowiedzi.


Opis i analiza

 1. Jakie oskarżenia stawiają autorzy Manifestu władzom państw zaborczych?
  Autorzy Manifestu zarzucają władzom państw zaborczych okrutne traktowanie Polaków, zabranianie im wyznawania własnej religii, posługiwania się językiem polskim, nastawianie jednych Polaków przeciwko drugim, oczernianie największych patriotów oraz stosowanie okrutnych kar dla każdego, kto sprzeciwi się temu niesprawiedliwemu traktowaniu.
 2. W jaki sposób Manifest zachęca chłopów do wzięcia udziału w powstaniu?
  Chłopi zachęcani są do wzięcia udziału w powstaniu obietnicą otrzymania ziemi z dóbr państwowych, w zamian za służbę w powstańczym wojsku. Do walki o wolną ojczyznę ma ich także zmotywować wizja odzyskania państwa, w którym otrzymają oni prawo do ziemi i zwolnienie z powinności na rzecz panów.
 3. W jaki sposób, według słów Manifestu, miało być zorganizowane społeczeństwo w odzyskanej, wolnej Polsce?
  Według autorów Manifestu, społeczeństwo w wolnej Polsce ma składać się z obywateli, którzy są sobie równi. Zniesione mają być wszystkie przywileje wynikające z urodzenia. Wszyscy użytkujący ziemię mają otrzymać prawo własności do niej, oraz zwolnienie z powinności na rzecz dotychczasowych właścicieli. Autorzy Manifestu mówią też o zapewnieniu pomocy dla obywateli chorych i upośledzonych ze strony państwa i społeczeństwa.

Kontekst geograficzny/historyczny

Chociaż Powstanie Krakowskie wybuchło w lutym 1846 r., zatem na dwa lata przed rozpoczęciem ruchów rewolucyjnych w Europie określanych jako Wiosna Ludów, historycy są zgodni, że wydarzenia te uznać można za preludium wielkich powstań społecznych, jakie wstrząsną kontynentem w latach 1848-1849.

Powstanie Krakowskie warte jest jednak uwagi nie tylko z tego powodu. Jak wiadomo, Wiosna Ludów w swojej genezie wywodziła się z dwóch podstawowych problemów – dążenia narodów posiadających świadomość odrębności historycznej i kulturowej do wyzwolenia się spod władzy wielkich mocarstw konserwatywnych, oraz walkę społeczeństw o równość polityczną i gospodarczą. W przypadku wydarzeń w Galicji (w dużym przybliżeniu - region współczesnej Małopolski i zachodniej Ukrainy) oba te zjawiska wystąpiły jednocześnie, przybierając formę krwawej walki bratobójczej, umiejętnie podsycanej i stymulowanej przez władze austriackie.

Polacy, od momentu utraty suwerenności w 1795 r. w wyniku rozbioru ich ziem przez trzy mocarstwa ościenne – Austrię, Rosję i Prusy, ani na moment nie porzucili myśli o podjęciu walki zbrojnej o odzyskanie wolnej ojczyzny. Po porażce Powstania Listopadowego 1830-1831 r., kolejnym narodowowyzwoleńczym zrywem miało być powstanie zaplanowane na 1846 r. Działalność spiskowców pokrzyżowały aresztowania przeprowadzone na początku tego roku w Królestwie Polskim. Nie zraziło to konspiratorów z Galicji, którzy 22 lutego proklamowali powstanie Rządu Narodowego i rozpoczęcie zbrojnej walki z zaborcami. Jako autorzy Manifestu i członkowie powstańczych władz wystąpili: Jan Tyssowski, Ludwik Gorzkowski i Aleksander Grzegorzewski. Wkrótce Tyssowski ogłosił się dyktatorem powstania, ale główną rolę odgrywał w czasie wydarzeń krakowskich Edward Dembowski, znany ze swoich radykalnych poglądów „Czerwony Kasztelan”. To przede wszystkim z jego inspiracji program powstańców nabrał bardzo radykalnego zabarwienia – wzywano do wspólnej walki wszystkie warstwy społeczeństwa polskiego, przede wszystkim tę najbardziej w dawnej Rzeczypospolitej upośledzoną (politycznie i ekonomicznie) – chłopów. Przekonanie ich do wzięcia udziału w powstaniu, mimo obietnic nadania ziemi na własność, zniesienia czynszów i pańszczyzny oraz opieki państwa nad tą grupą, okazało się niemożliwe.

Władze austriackie od dawna wykorzystywały antagonizm pomiędzy polską szlachtą a chłopstwem do podsycania konfliktów pomiędzy Polakami. W sprawach spornych władze zawsze stawały po stronie włościan, aby przekonać ich, że to cesarz jest jedynym obrońcą ich interesów. Polityka ta przyniosła owoce w 1846 r. Chłopi przekonywani plotkami rozsiewanymi przez Austriaków uwierzyli, że powstanie tak naprawdę wymierzone jest przeciwko nim. Zachęcani przez władze, zaatakowali szlacheckie dwory paląc, rabując i zabijając brutalnie swoich dawnych panów. Na czele chłopskiego ruchu stanął Jakub Szela, który miał stać się symbolem tej galicyjskiej rzezi. Kiedy przestał już być potrzebny Austriakom, za swoją działalność otrzymał niewielki majątek na Bukowinie.

W tych warunkach Powstanie Krakowskie zostało łatwo stłumione przez siły austriackie, zwłaszcza kiedy w jednym ze starć zginął Dembowski. Po spacyfikowaniu także chłopów, Austriacy wcielili Kraków bezpośrednio do Cesarstwa.

Linki

Warte polecenia strony dotyczące tematyki powstania krakowskiego i rabacji chłopskiej w 1846 r.

http://www.ceo.org.pl/portal/slady_materialy_doc?docId=46539

http://www.memorizer.pl/nauka,rewolucja-krakowska-i-rabacja-galicyjska,1116.html

http://historia.gazeta.pl/historia/1,99729,6685912,Rabacja_galicyjska_1846_r_.html

http://historia.gazeta.pl/historia/1,100061,6745419,Sprawa_chlopska_w_polskich_powstaniach_narodowych.html

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=1927