Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

2. Włosi – naród podzielony. List Giuseppe Mazziniego do Karola Alberta, króla Sardynii

„Najjaśniejszy Panie!

Czyś nie przyjrzał się dobrze narodowi temu, który jest wielkim naprawdę, skoro klęski nie mogły go złamać, nie mogły mu odebrać nadziei. Czy nie zrodziła się w głowie Twojej myśl: stwórz, jak Bóg z chaosu, świat z rozpierzchłych atomów, połącz rozproszone członki i powiedz: Włochy całe należą do mnie i są szczęśliwe. Będziesz wówczas wielkim jak Bóg i Stwórca, i dwadzieścia milionów ludzi zawoła: Bóg jest w niebiesiech, Karol Albert jest na ziemi. [...]

A jeśli dusza Twa, Królu, umarła dla orlich myśli, jeśli panując, pragniesz być tylko godnym następcą poprzedników nędznych i małych, jeśli masz duszę wasala, zostań wtedy, gdzie jesteś, pochyl głowę przed berłem teutońskim i bądź tyranem, ale tyranem prawdziwym. Jeden bowiem krok jeszcze i Austria, ta Austria, której tak się boisz, będzie Twym wrogiem. Austriak nie ufa Tobie, spróbuj wszakże rzucić mu pod nogi dziesięć, dwadzieścia głów, podwój ciężar kajdan dźwiganych przez żywych, odpłać mu przywiązaniem bezgranicznym za pogardę, [...] a być może tyran Włoch zapomni, żeś niegdyś spiskował przeciw niemu, pozwoli Ci, być może, strzec dlań tej zdobyczy, na którą ostrzy zęby już od 1814 r. Jeżeli zaś słowa te przeniosą duszę Twoją do chwil, gdy ambicja Twa sięgnęła wyżej niż po koronę wasala rakuskiego, jeżeli obudzą w Tobie głos: <<urodziłeś się do czynów wielkich>> - ach, idź za tym głosem: to głos geniusza, głos czasu, który Cię woła przez pochód wieków ku nieśmiertelności, to głos całej Italii czekającej jednego, jedynego słowa, by stać się Twoją.

Wypowiedz je! Stań na czele narodu i wypisz na swoim sztandarze: Jedność, Wolność, Niepodległość! [...] Ogłoś się mścicielem, tłumaczem praw narodowych, odrodzicielem Włoch. Uwolnij Włochy od barbarzyńców! Zbuduj przyszłość! [...] Rozpocznij od siebie nowa erę! [...]

Królu! Powiedziałem Ci całą prawdę. Ludzie wolni czekają Twojej odpowiedzi w czynach. Lecz niezależnie od tego, jaka ta odpowiedź będzie, bądź pewnym, że potomność Cię ogłosi pierwszym wśród mężów Italii lub ostatnim w liczbie jej tyranów. Wybieraj!”

Komentarz: autor listu odnosi się do wydarzeń z lat 20-stych XIX wieku, kiedy to rozpoczął się konflikt, także zbrojny, pomiędzy Austrią a Karolem Albertem, królem Sardynii.

Źródło: List Giuseppe Mazziniego do Karola Alberta z 1931 r., za: Sobańska-Bondaruk M., Lenard, S.B. (1998). Wiek XIX w źródłach. Wydawnictwo PWN, s. 99.

Prezentacja

Włochy w połowie XIX wieku były państwem podzielonym politycznie. Północne księstwa (Mediolan, Wenecja, Modena, Parma) od kilku stuleci należały do państwa Habsburgów. Centralnie położone Państwo Kościelne było pod polityczną władzą papieży. Południowa część płw. Apenińskiego (Królestwo Obojga Sycylii) należała do dynastii Burbonów. Narodowy, włoski charakter posiadało tylko Królestwo Sardynii, obejmujące także położony na północy Piemont. To właśnie władcy tego państwa będą zatem typowani na zjednoczycieli państwa włoskiego, którzy powinni pokierować walką w imię tej idei, przede wszystkim z głównym wrogiem Austrią. Karol Albert podejmie w czasie Wiosny Ludów nieudaną próbę wyzwolenia i zjednoczenia Włoch, ale działa tego dokona dopiero jego następca Wiktor Emanuel, w drugiej połowie stulecia. Na czele ruchu zjednoczenia Włoch pod hasłami równości i wolności, już od lat 20-stych XIX wieku, stanie dwóch rewolucjonistów Giuseppe Garibaldi i Giuseppe Mazzini, którzy uznawani się za największych bohaterów w historii tego kraju.

Trudniejsze określenia:

Wasal – w średniowieczu wasal oddawał się pod opiekę seniorowi – panu feudalnemu, któremu winien był posłuszeństwo i pomoc, w zamian za ochronę i nadanie dóbr. Współcześnie wasal to określenie negatywne, mówiące o czyjejś niższości, zależności od osoby wyżej postawionej.

Dom rakuski – dom habsburski.

Pytania

  1. Dlaczego Mazzini zwraca się z apelem o rozpoczęcie wojny z Austrią akurat do Karola Alberta?
  2. Dlaczego to Austria stanowi największą przeszkodę na drodze do zjednoczenia Włoch?

Pokaż nauczycieli w celu znalezienia odpowiedzi.


Opis i analiza

  1. Dlaczego Mazzini zwrócił się z apelem o rozpoczęcie wojny z Austrią akurat do Karola Alberta?
    Karol Albert był władcą Królestwa Sardynii – największego państwa włoskiego nie pozostającego pod władzą obcej dynastii (Habsburgów czy Burbonów). Mazzini widział w nim kandydata na władcę zjednoczonego państwa włoskiego, po usunięciu z jego granic przede wszystkim sił austriackich, traktowanych jako symbol niewoli niemieckiej.
  2. Dlaczego to Austria stanowi największą przeszkodę na drodze do zjednoczenia Włoch?
    Pod władzą Austrii znajdowały się północne księstwa włoskie – Lombardia, Wenecja, Parma, Modena. Były to silne gospodarczo regiony, ważne także pod względem kulturalnym i historycznym dla narodu włoskiego. Bez ich odzyskania trudno było wyobrazić sobie zjednoczenie państwa. Spośród przeciwników zjednoczenia to Austria była tym najsilniejszym, jej pokonanie było koniecznym warunkiem na drodze ku połączeniu państw włoskich.

Kontekst geograficzny/historyczny

Włochy w połowie XIX wieku były państwem bardzo podzielonym politycznie, w którym jednak już od wielu dziesięcioleci rozwijał się ruch stawiający sobie za cel odbudowę wspólnej świadomości politycznej mieszkańców Półwyspu Apenińskiego i stworzenie narodowego państwa pod władzą rodzimej dynastii, określany jako risorgimento. Najważniejsi działacze tego ruchu to Giuseppe Garibaldi i Giuseppe Mazzini. Ich program zakładał nie tylko polityczną unifikację półwyspu, ale także głębokie reformy społeczne w duchu demokratyzmu – wolności i równości wszytkich Włochów. Działania włoskich patriotów oraz wszczynane od 1820 r. powstania bardzo długo nie mogły liczyć na sukces z powodu współdziałania sił przeciwnych zarówno koncepcjom zjednoczeniowym, jak i radykalnym ideologiom społeczno-gospodarczym. Mowa tu o trzech konserwatywnych monarchiach dzielących pomiędzy siebie władzę na większości obszarów Półwyspu Apenińskiego – Habsburgach, Burbonach z Królestwa Obojga Sycylii i papieżach, posiadających przecież w tamtym czasie pełnię władzy politycznej i terytorialnej nad Państwem Kościelnym. Dlatego włoski ruch narodowowyzwoleńczy potrzebował silnego i ustosunkowanego sojusznika, który stanie na czele walki, przede wszytkim z Austrią, oraz będzie dysponował wystarczajacym autorytetem, aby pod swoimi sztandarami zgromadzić większość społeczeństwa państw włoskich, która zgodnie uznaja w nim króla i zjednoczyciela. Idealnymi kandydatami wydawali się władcy Królestwa Sardynii z dynastii sabaudzkiej, panujący także nad Piemontem.

Początek 1848 r. wydawał się zwiastować nową epokę w historii państw włoskich i budził realne nadzieje na realizację programu zjednoczenia. 12 stycznia tego roku wybuchło powstanie w Palermo, a król Ferdynand II Burbon zmuszony został do nadania swojemu państwu liberalnej konstytucji. Ruch rewolucyjny szybko przeniósł się na inne państwa półwyspu, a liberalne konstytucje (tzw. statuty fundamentalne) ogłoszono w Toskanii, Sardynii, a nawet w Państwie Kościelnym, w którym panował uznawany za liberała Pius IX. Habsburgowie, niechętni oczywiście jakimkolwiek reformom w księstwach włoskich włączonych w granice Cesrastwa, z powodu wydarzeń rewolucyjnych w Wiedniu, zmuszeni zostali w marcu 1848 r. do ewakuowania swoich wojsk z Lombardii i Wenecji. Wydawać się mogło, że wszystko sprzyja Karolowi Albertowi, który łatwo mógłby złączyć pod swoim panowaniem świeżo utworzone republiki narodowe. Ustroj taki wprowadzono nawet w Rzymie, gdzie znaleźli się Garibaldi i Mazzini. Władca sabaudzki nie wykazał się jednak wystarczajacą charyzmą i konsekwencją. Już w lipcu marszałek Radetzky, dowodzący siłami austriackimi, pokonał pod Custozzą wojska włoskie. Na południu Ferdynand II, uciekając się do brutalnych metod (zbombardowanie Mesyny) zmusił do kapitulacji powstańców sycylijskich. Papieża uratowały francuskie wojska interwencyjne, które w lipcu 1848 r. zlikwidowały Republikę Rzymską. Karol Albert jeszcze przez kilka miesięcy prowadził wojnę z Austrią, aby po ostatecznej klęsce poniesionej pod Novarą abdykować w 1849 r. na rzecz Wiktora Emanuela II. Wiosna Ludów nie przyniosła Włochom jedności, stanowiła jednak bardzo ważny etap na drodze ku zjednoczeniu.

Linki

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/504489/Risorgimento - strona encyklopedii britannica zawierająca informacje nie tylko o ruchu risorgimento, ale także odwołania do postaci, wydarzeń, dzieł sztuki związanych ze zjednoczeniem Włoch.

http://www.victorianweb.org/history/risorgimento/1.html - strona poświęcona zjednoczeniu Włoch na wortalu poświęconym całej epoce wiktoriańskiej.

http://www.regione.piemonte.it/cultura/risorgimento/iindex.htm - strona Muzeum Risorgimento w Turynie.

http://www.highbeam.com/doc/1G1-214397236.html - artykuł na temat relacji między ruchem risorgimento a kulturalną unifikacją Włoch.