Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

I. Polacy – naród zniewolony. Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 22 II 1846 r.

1. Wśród podanych, wskaż powody podejmowania przez Polaków powstań narodowowyzwoleńczych:
a. Ograniczanie możliwości używania języka polskiego.
b. Ograniczanie swobody wyznawania religii katolickiej.
c. Powierzanie urzędów ludziom niekompetentnym.
d. Stosowanie represji wobec działaczy patriotycznych.
e. Wprowadzanie obowiązku nauki języka państwa zaborczego dla wszystkich obywateli.

2. Autorzy Manifestu Rządu Narodowego apelują o udział w powstaniu do:
a. Szlachty, bo to ona powinna wziąć odpowiedzialność za państwo.
b. Duchowieństwa, bo to oni są przewodnikami duchowymi narodu.
c. Chłopów, w zamian za co obiecuje się im ziemię na własność.
d. Wszystkich Polaków, bez różnic w stanie i pochodzeniu.

3. Powstanie Krakowskie zakończyło się klęską z kilku powodów (wskaż właściwe):
a. Powstanie wybuchło zimą, przez co wielu Polaków wolało pozostać w domu.
b. Austriacy dysponowali dużo większymi siłami, niż mogli przeciwstawić im Polacy.
c. Urzędnicy austriaccy podburzyli przeciwko polskiej szlachcie chłopów, którzy zaatakowali dwory.
d. Powstanie zdławił wspólny atak wojsk Rosji, Prus i Austrii.


II. Włosi – naród podzielony. List Giuseppe Mazziniego do Karola Alberta, króla Sardynii.

1. Wskaż obszary, nad jakimi panował Karol Albert:
a. Włochy.
b. Piemont.
c. Parma.
d. Sardynia.
e. Sycylia.

2. Zdaniem Mazziniego, warunkiem zjednoczenia Włoch jest:
a. Pokonanie Francji i odzyskanie Alp.
b. Pokonanie Austrii, która zajmuje północ kraju.
c. Pozyskanie wpływowego wodza w osobie króla Sardynii.
d. Pozyskanie silnego sojusznika, jakim mogą być Habsburgowie.


III. Cesarstwo austriackie – państwo wielu narodów. Mapa narodowości wchodzących w skład państwa habsburskiego.

1. Wśród narodów zamieszkujących granice państwa Habsburgów wymienić można:
a. Polaków.
b. Czechów.
c. Duńczyków.
d. Szwajcarów.
e. Chorwatów.
f. Rumunów.

2. Dwie najsilniejsze nacje państwa Habsburgów, biorąc pod uwagę zamieszkiwany obszar i liczebność to:
a. Rumunii.
b. Węgrzy.
c. Polacy.
d. Austriacy.

3. Wybierz hasła trafnie określające charakter państwa Habsburgów:
a. Wielonarodowe.
b. Jednolite narodowo.
c. Wielokulturowe.
d. Wielowyznaniowe.


IV. Bilans Wiosny Ludów. Karykatura „Uprzątanie Europy” z 1849 r

1. Określ funkcje, jakie spełnia karykatura w dziennikarstwie politycznym:
a. Informacyjna - przedstawia sytuację zgodnie z faktami.
b. Prześmiewcza, satyryczna - wyśmiewa pewne elementy danego zjawiska.
c. Propagandowa - reklamuje, propaguje pewne postaci, zjawiska, a kompromituje inne.

2. Wskaż konsekwencje Wiosny Ludów, spośród podanych:
a. Utworzenie niepodległego państwa włoskiego.
b. Wzrost świadomości narodowej słowiańskich mniejszości w państwie austriackim.
c. Wyzwolenie się Węgrów spod panowania Habsburgów.
d. Abdykacja Karola Alberta w Sabaudii i Ferdynanda I w Austrii.

3. Wydarzenia Wiosny Ludów w najmniejszym stopniu dotknęły następujące państwa europejskie:
a. Austrię.
b. Anglię.
c. Włochy.
d. Hiszpanię.


Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (ok. 200 słów) na temat znaczenia Wiosny Ludów dla budzenia się świadomości narodowej państw Europy środkowo-wschodniej.
2. Napisz raport (200-300 słów) pt. „Europa Narodów”. Zastanów się, jak w ramach wspólnoty respektowane są prawa do języka, kultury i religii społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Czy mimo to istnieją w państwach UE mniejszości, które czują się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, religię, kulturę.

Pytania podsumowujące

1. Napisz esej (ok. 200 słów) na temat znaczenia Wiosny Ludów dla budzenia się świadomości narodowej państw Europy środkowo-wschodniej.

Najważniejsze kwestie:

  • Prawidłowa definicja pojęć takich jak świadomość narodowa, nacjonalizm.
  • Określenie przynależności państwowej w XIX wieku grup narodowościowych współcześnie tworzących niepodległe państwa Europy środkowo-wschodniej.
  • Omówienie przebiegu wydarzeń Wiosny Ludów, w których brały udział wybrane narody Europy środkowo-wschodniej.
  • Określenie wpływu tych ruchów rewolucyjnych na wzrost świadomości politycznej omawianych grup i rozwój ich dążeń niepodległościowych.

2. Napisz raport (200-300 słów) pt. „Europa Narodów”. Zastanów się, jak w ramach wspólnoty respektowane są prawa do języka, kultury i religii społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Czy mimo to istnieją w państwach UE mniejszości, które czują się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, religię, kulturę.

Najważniejsze kwestie:

  • Wyjaśnienie pojęcia mniejszości narodowej.
  • Podanie podstawowych informacji o polityce narodowej w UE.
  • Charakterystyka państwa (państw) członkowskich UE, które borykają się z problemem mniejszości narodowych.
  • Omówienie konfliktu kulturowo-religijnego istniejącego niektórych państwach UE w związku z zamieszkiwaniem w nich licznej mniejszości arabskiej i muzułmańskiej.
  • Omówienie propozycji rozwiązania konfliktów narodowościowych w ramach UE.