Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Poziom wg program nauczania

3. klasa gimnazjum (stara podstawa programowa), 15-16 lat; 1. klasa liceum (nowa podstawa programowa, 16-17 lat; historia: „Polityka okupacyjna III Rzeszy. Holokaust.”. Polski

Streszczenie

Stworzenie w czasie II wojny światowej nazistowskiej sieci obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, w których unicestwieniu ulec miały, w zamyśle Hitlera, całe narody, to najpotworniejszy przejaw ludzkiego bestialstwa w dziejach świata. Zbrodniczą działalność prowadzoną w obozach zorganizowanych przede wszystkim na terenie Europy środkowo-wschodniej i w samych Niemczech przerwało dopiero nadejście wojsk alianckich, które w latach 1944-1945 systematycznie wyzwalały kolejne „fabryki śmierci”. Uwolniono w ten sposób kilka tysięcy więźniów, pozbawionych dotąd faktycznie nadziei na przeżycie. Czy jednak dla ludzi dotkniętych aż takim złem, jakie miało miejsce w hitlerowskich obozach śmierci, “wolność” znaczyła to samo co “wyzwolenie”? Czy możliwy był dla nich powrót do normalnego świata? Czy po dramacie wojny i zagłady, “normalny świat” w ogóle mógł istnieć?

Materiały dla uczniów dotyczące wyzwalania obozów hitlerowskich w latach 1944-1945 r. zostały tak skonstruowane, aby zwrócić uwagę uczniów przede wszystkim na dwa zagadnienia.

Po pierwsze - mimo ogromnej skali strat narodu żydowskiego, jakie poniósł on w Holokauście, Żydzi nie byli jedynym narodem, jaki został skazany na unicestwienie w zbrodniczym planie Hitlera i nie jedynym społeczeństwem, którego przedstawiciele byli masowo mordowani w obozach koncentracyjnych i obozach śmierci zorganizowanych przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej i w Niemczech. Zatem wybrano materiały mówiące o wspólnym cierpieniu w nazistowskich obozach narodów niemal całej Europy okupowanej przez III Rzeszę.

Po drugie – starano się zwrócić uwagę na podwójne znaczenie samego terminu „wyzwolenie”, które w odniesieniu do więźniów nazistowskich obozów musi zostać wyraźnie rozgraniczone na jego dwa aspekty – „oswobodzenie” w sensie fizycznym, czyli powrót do życia na wolności, oraz „uwolnienie się” od piętna obozu, czyli śladów pozostawionych w psychice byłych więźniów przez kontakt z tak niewyobrażalnym złem, jakie miało miejsce w nazistowskich „fabrykach śmierci”. Stygmat ten uniemożliwiał wielu z nich powrót do normalnego życia, normalnych relacji z innymi ludźmi.

Założenia pojęciowe

  • Uczeń omawia proces wyzwalania hitlerowskich obozów w latach 1944-1945 r., z uwzględnieniem odmiennych warunków i chronologii tych wydarzeń na froncie wschodnim i zachodnim.
  • Uczeń analizuje politykę Niemców wobec tworzonych przez nich obozów koncentracyjnych pod koniec wojny i ich przewidywanej klęski.
  • Uczeń rozróżnia pojęcia obozu śmierci, obozu pracy, obozu koncentracyjnego, a także zna założenia i sposób funkcjonowania tego typu placówek.
  • Uczeń rozumie znaczenie wyzwalania obozów koncentracyjnych, nie tylko dla ratowania ludzi w nich przetrzymywanych, ale także dla kwestii poznania prawdy o ogromie i okrucieństwie planu zagłady całych narodów realizowanego przez hitlerowskie Niemcy.
  • Uczeń dostrzega zmiany, jakie w psychice i relacjach z innymi ludźmi i ze światem, powodowały doświadczenia obozowe, także u wyzwolonych więźniów.

Założenia i umiejętności metodologiczne

  • Na podstawie mapy uczeń określa kolejne etapy wyzwalania obozów hitlerowskich na froncie wschodnim i zachodnim, wiążąc to z informacjami posiadanymi na temat wyzwalania Europy spod okupacji niemieckiej w latach 1944-1945.
  • Uczeń, analizując materiał archiwalny i pozyskane w ten sposób informacje, wyciąga wnioski na temat szerszych zjawisk historycznych.
  • Uczeń analizuje tekst źródłowy dokonując jego krytyki z uwzględnieniem wiarygodności autora.
  • Uczeń syntezuje wiadomości dotyczące poszczególnych faktów historycznych z zakresu funkcjonowania obozów koncentracyjnych i polityki hitlerowców w ostatniej fazie wojny w szerszy obraz dotyczący zbrodni nazistowskich w czasie II wojny światowej.

Sugestie dotyczące ćwiczeń

Ćwiczenia zaproponowane na podstawie podanych materiałów z powodzeniem mogą uzupełniać i wizualizować wiedzę zdobywaną np. z zakresu literatury na temat przeżyć ludzi dotkniętych koszmarem holocaustu i hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Mogą także stanowić wstęp do dyskusji o roli pamięci historycznej, w tym przypadku pamięci o zbrodniach hitlerowskich, we współczesnej debacie publicznej (szczególnie wykorzystywania historii dla celów politycznych). Ponieważ zagadnienie zbrodni hitlerowskich jest wyjątkowo szerokie, ale też bardzo dobrze zbadane i udokumentowane w literaturze historycznej, materiały zaproponowane w tym module mogą być wykorzystane jako sposób na zachęcenie uczniów do prowadzenia własnych poszukiwań na ten temat – wyszukiwania relacji ocalałych więźniów, odnajdywania fotografii dokumentujących omawiane wydarzenia.

Innym sposobem pobudzenia aktywności poznawczej uczniów może być zaproponowanie im wykonania w grupie projektu, który dotyczyłby wybranego przez nich obozu hitlerowskiego. Zadaniem uczniów byłoby zgromadzenie możliwie wielu informacji na temat powstania, działalności i likwidacji danej placówki hitlerowskiej. Materiały wizualne i relacje więźniów, jakie udałoby się im wyszukać, mogłyby stanowić podstawę dla stworzenia tematycznej wystawy szkolnej, która byłaby ukoronowaniem ich wysiłków poznawczych, a jednocześnie hołdem złożonym ofiarom zbrodniczej działalności nazistów.

Sugestie dotyczące oceny

Oceniając pracę uczniów w zakresie tego modułu, nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na umiejętności uczniów krytycznego podejścia do zdobywanych informacji. Uczniowie powinni zdawać sobie sprawę, że historia XX wieku często wykorzystywana jest w celach propagowania ideologii politycznych, manipulowania opinią publiczną. Stąd kluczową kompetencją wydaje się umiejętność selekcji informacji i oceny ich wiarygodności. Pozostałe kryteria oceniania powinny odnosić się do zaprezentowanych założeń pojęciowych i metodologicznych.

Dalsze informacje i interdyscyplinarność

http://www.auschwitz.org.pl/ - strona poświęcona Auschwitz-Birkenau – największemu hitlerowskiemu obozowi zagłady.

http://www.deathcamps.org/ - anglojęzyczna strona o hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

http://isurvived.org/ - strona poświęcona ocalałym z nazistowskich obozów.

http://www.dsh.waw.pl/hm/isfldp/ - strona projektu „Dokumentacja losów życiowych byłych robotników niewolniczych i przymusowych” (International Slave and Forced Labourers Documentation Project).

http://www.gazetalekarska.pl/xml/oil/oil67/gazeta/numery/n2008/n200803/n20080307 - strona prezentująca sylwetkę i twórczość prof. Sterkowicza, autora cytowanych wspomnień.

http://hm.fotohistoria.pl/hm_presentations/forgotten_camps/index.php?ver=pl&content=temat&temat=Wyzwolenie%20obozu,%20powr%C3%B3t%20do%20domu – strona zawierająca relacje ocalałych z obozów.

http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/ - strona muzeum obozu Neuengamme.

http://www.lodzgetto.pl/ - strona poświęcona zagładzie Żydów łódzkich.

http://www.lodzjews.org/root/form/pl/getto/index.asp - strona poświęcona zagładzie Żydów łódzkich.

http://www.muzeumtradycji.pl/page/index.php?str=109 – strona muzeum więzienia na Radogoszczu.

http://www.toya.net.pl/~jubeka/fotolodz/www%20foto/gal%2044.html – galeria zdjęć muzeum na Radogoszczu.